Bli utstiller!

Trygg messe

Smittevernveileder

Smittevernveileder for TravelXpo

Overordnet

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020, og er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan salgsmesser på dagtid for publikum kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. 

Ansvar

Messearrangør er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og brukere. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor messen. Et godt samarbeid mellom arrangør, utstillere og publikum må opprettholdes.  

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her og her

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet finner du her

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette. 

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. 

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking.  Det er per i dag ikke grunnlag for generell bruk av munnbind hos friske personer. Ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker kan benyttes av personer som blir syke når det ikke er mulig å holde 1-2 meters avstand til andre før de rekker å komme seg hjem.

Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann. 

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

Syke personer skal ikke være tilstede

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. 

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere. 

Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

På bakgrunn av dette, er det viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. 

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se www.fhi.no. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Personer som kan møte på messen: 

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte hos arrangør, utstillere og publikum møte når de har vært symptomfrie i minst ett døgn
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no 

Personer med symptomer, i karantene eller isolasjon 

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på messen, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene og isolasjon skal heller ikke møte på messen. Dette vil bli kommunisert til både utstillere og publikum. Publikum som har forhåndsbestilt billett, samt utstillere, vil motta informasjon om dette i forkant av messen. I tillegg blir det informert på digitale og fysiske flater, samt ved ankomst. 

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på messen

Arrangørens ansatte, utstillere og publikum som blir syke mens de er på jobb/tilstede på messen, må gå hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til nese og munn hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle messearrangør dersom publikum eller ansatte som har vært tilstede under messen får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakter til den syke.

Compass Fairs har et digitalt billettsystem, som sørger for at det samles inn kontaktinformasjon på alle som besøker TravelXpo.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. 

Håndvask:

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU 
 • Tørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg), etter toalettbesøk, og før og etter spising.

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (ved inngangspartier, ansatte og utstilleres pauserom, kaféområde for publikum og flere andre lett tilgjengelige steder på messen).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig. 
 • Unngå å ta i ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Det vil bli gjennomført rengjøring gjennom hele helgen, og kontinuerlig renhold på toaletter og i inngangspartier. Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. 

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Være ekstra oppmerksomme på renhold i ansatte og utstilleres pauserom, samt kaféområde for publikum.
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk.
 • Utstyr som brukes av flere på messen (f.eks. nettbrett, berøringsskjermer, tastatur osv.) rengjøres etter bruk.

Redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom publikum, ansatte og utstillere. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc.

Ekspedisjon

 • Avstand mellom utstillere og publikum på stand skal være minst 1 meter, 2 meter der det er mulig. Dette gjelder også ved inngangsparti og ved billettkjøp. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør foretas via telefon/videomøte, og utstillere oppfordres til å avtale dette med publikum som er interessert i oppfølging.
 • Utstillere som ønsker, men ikke selv har tilfredsstillende pleksiglassløsninger, vil kunne leie dette av arrangør. Pleksiglasset må dekke minst 20 cm utenfor ansikt- og brysthøyde i alle retninger.

Inngangsparti, gangtraséer og fellesarealer

 • Arrangør må utnytte messearealets kapasitet, og bygge brede korridorer, slik at man sikrer avstand i henhold til gitte retningslinjer. Ved hjelp av tellesystemer som gir kontroll på hvor mange mennesker som er inne i hallen til enhver tid, blir det gjort løpende vurderinger for å sikre at avstand er mulig å overholde.
 • For å unngå for stor personbelastning i inngangsparti, vil det være avstandsmarkeringer på gulvet, som skal bidra til at alle holder minst 1 meter avstand til andre. Ved stor pågang, i inngangsområde eller inne på selve messen, blir det satt opp eget venteområde utenfor hovedinngang, der man påser at avstandsanbefalinger blir overholdt. 
 • Det settes opp adskilt inn- og utgang, for å unngå trengsel.
 • Kafé for publikum driftes av lokal profesjonell aktør, og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for denne type drift. 
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten videre smitterisiko. Nær ansikt til ansikt-kontakt bør unngås. 
 • Minst 1 times opphold mellom hvert foredrag for å unngå opphopning av mennesker. Stoler i foredragsområde vil stå med minst 1 meters avstand.
 • Dedikert vaktpersonell vil bidra til at reglene om avstand overholdes, både ved inngangspartier, i fellesarealer og gangtraséer. 
 • Barnepark holdes stengt inntil videre.

Spesielt for ansatte og utstillere 

 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Råd om avstand mellom personer må overholdes også på stand og i pauseområde for ansatte og utstillere.
 • Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig.

Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1 

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge per 24.04.2020, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Ansatte hos arrangør og utstillere som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.