Bli utstiller!

Terms & Conditions

Terms & Conditions

 1. Påmelding registreres først når arrangør har mottatt ferdig utfylt og signert messeavtale, eller når aksept er mottatt via e-post. Påmeldingen er bindende, og utstiller hefter i sin helhet for standleie og påmeldingsavgift. Påmeldingsavgift forfaller ved påmelding. Arrangør kan, uten angitt årsak, avvise/kansellere påmeldinger uten å pådra seg erstatningsansvar. Betaling med kredittkort vil bli belastet med et ekstra gebyr på kr. 150,-.
 2. Arrangør bestemmer standens beliggenhet, men tar hensyn til utstillers ønske.
 3. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales på følgende måte: Standleie faktureres om lag 8 uker før messen starter, og forfaller i sin helhet 10 dager senere. Etter denne dato forbeholder arrangør seg retten til å leie ut til andre utstillere.
  4.a) Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene medfører tap av tildelt standareal, og utestående beløp blir sendt til inkasso. Arrangør har i så tilfelle rett til å disponere tildelt standareal på utstillers regning.
  b) Dersom utstiller til tross for innbetalt standleie ikke kan/vil stille/uteblir fra messen, vil standen bli overdratt arrangøren på åpningsdagen kl. 12.00. Dette medfører ingen refusjon av inn- betalt standleie.
 4. Fremleie av standareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på messen.
  6 a) Standard stand leveres med side- og bakvegger mot nabo samt frontdrager. Standen kan ha 1 – 3 åpne sider avhengig av standens plassering.
  b) Åpen stand (øy) leveres uten vegg.
  c) Utestand bygges i sin helhet av utstiller selv.
  Innredning og utstyr til standen er ikke inkl. i pris for standleie.
 5. Stand i to etasjer eller standoppbygging som overstiger standard vegghøyde på 2,5 m, må på forhånd skriftlig godkjennes av arrangør. Kostnad for forhøyning av vegg mot nabostands må påregnes. Pris pr. m2 for annen etasje utgjør 50 % av ordinær kvadratme-terpris.
 6. Arrangør forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis messen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.
 7. Arrangør har rett til å endre tidspunkt for messens av- holdelse, uten at kontraktene kan kreves annullerte. Meddelelse om endring av tidspunktet skal sendes til utstillerne senest en – 1 – kalendermåned innen det opprinnelige fastsatte tidspunkt.
 8. Kun påmeldte produkter og tjenester kan vises på messen. Utstilte produkter kan ikke fjernes fra standen i messeperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangør har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte produkter og tjenester som ikke dekkes av messens hovedområder.
 9. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Aktivt salg, produktprøver og reklamemateriell må kun gjøres fra eget standareal. Det er heller ikke tillatt å foreta aktivt salg i gan- garealene eller foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangen til messehallen. Overtredelse medfører et gebyr på kr. 3.000,-.
 10. a) Demonstrasjoner, utdeling av produktprøver, bruk av AV- utstyr, stemmeforsterker o.l. må gjøres uten sjenanse for nabo- stands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.
  b) Det er ikke tillatt å selge mat og/eller drikke fra eller på stand uten forhåndsgodkjenning fra arrangøren. Tilberedning evt. utdeling av smaksprøver må i god tid innen messen begynner skriftlig godkjennes av arrangøren. Godkjennelsen må kunne fremvises på forespørsel.
  13.a) Det er forbudt å sette opp egne Wifi-nettverk i messe- arenaene. Trådløse routere eller aksesspunkter som blir satt opp, vil bli konfiskert uten forvarsel, da dette forringer det eksister-ende trådløse nettverket for alle andre på messen.
  b) Ballonger fylt med heliumsgass er ikke tillatt på messen. Hund har ikke adgang til messehallen.
 11. Utstillere som skal selge produkter eller tjenester under messen, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Utenlandske utstillere som skal selge produkter/tjenester direkte til forbruker, må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandske utstillere som ikke omfattes av EØS-reglene og som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse.
 12. Utstillerinformasjon og nettbutikk for bestilling av standutstyr finnes på www.dinstand.no. Her er også Vilkår & Betingelser for leie.
 13. Utstilleren er ansvarlig for skader påført bygning, innredning, anlegg og personer. Myndighetenes og arrangørens anvisninger og instrukser må følges nøye.
 14. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele-og datalinjer, samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av stand- leie.
 15. Arrangør besørger vakthold i montering-, messe- og nedriggingstiden, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må til enhver tid dekke alle nødvendige forsikringer. Dette gjelder også om en representant for Compass Fairs AS på et tidspunkt behandler produktet/godset.
  19.a) Utstilleren må selv sørge for transport, montering, nedrigging, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egen utstill- ing. Alt gods må være godt merket med utstillers navn, standnum- mer og lokasjon.
  b) Utstiller plikter å sette seg inn i messens riggetider. Der- som standen ikke er nedrigget og standplassen ryddet innen nedriggingstidens utløp, kan arrangør på utstillers regning og risiko besørge dette.
 16. Arrangør besørger renhold av innendørs publikumsgater. Renhold av egen stand må bestilles spesielt, og utføres for utstill- ers regning.
 17. Dersom belastningen av varer og utstyr overskrider 400 kg/ m2, må dette oppgis på forhånd. Utstilleren må dekke alle utgifter til nødvendige forsterkninger. Arrangør forbeholder seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.
 18. Nedrigging i messens åpningstid er ikke tillatt. Overtredelse medfører et gebyr på kr. 3.000,-.
 19. Alle bilder/video tatt av arrangør under messeperioden kan, uten samtykke, brukes i arrangørens egen markedsføring.
 20. Arrangør har rett til å avlyse messen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes for eksempel at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere, eller at arrangør har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved avlysning refunderes innbetalt påmelding og standleie. Eventuelle øvrige utgifter eller egen- arbeid utstiller har pådratt seg i anledning messen, refunderes ikke.
 21. Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover, og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med messen.
 22. Arrangør fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om messen.