Bli utstiller!

Informasjon under covid-19

Smitteverntiltak på TravelXpo

Vare- og handelsmesser reguleres etter 27. mai 2021 likt som kjøpesentre.

TravelXpo omfattes av §15c i Covid-19-forskriften, og oppfyller alle smittevernskrav.

§ 15c. Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av varemesser og midlertidige markeder

Varemesser og midlertidige markeder kan gjennomføres dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Virksomheter som driver varemesser og midlertidige markeder skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, eller det utendørsarealet der varemessen eller det midlertidige markedet avholdes, beregnet ut fra lokalets eller arealets størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Virksomheter som driver varemesser og midlertidige markeder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomhetene skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Virksomheten skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Vi oppfordrer også alle som har mulighet til det å unngå de mest trafikkerte tidene, som gjerne er midt på dagen lørdag og søndag. Dersom vi når maksimumsantallet besøkende, vil ventesoner utenfor messearenaen benyttes. Her vil man kunne holde god avstand til andre i køen.

For at messedeltakelsen skal være trygg for både utstillere, publikum og våre egne ansatte, har Standard Norge utarbeidet en nasjonal smittevernveileder i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Alle aktuelle kommuneoverleger er også kontaktet og invitert til å komme med innspill for å ivareta lokale forhold.

Klikk her for å lese vår smittevernveileder.

I smittevernveilederen listes det opp en rekke tiltak som vil gjennomføres på høstens messer. Blant annet skal dedikert vaktpersonell bidra til at regler om avstand overholdes, det blir hyppig renhold gjennom hele helgen, og antibakteriell væske og skilting om hygiene og avstand vil settes opp en rekke steder på messen. Det er også viktig at man ikke kommer til messen dersom man kjenner symptomer på sykdom.

Smittevernveilederen blir fortløpende oppdatert i henhold til myndighetenes anbefalinger. Slik vil TravelXpo være en trygg handelsarena for både utstillere, publikum og ansatte. TravelXpo er som enhver annen handelsplass, og det skal være minst like trygt å komme til oss som til det lokale kjøpesenteret.

Vi håper på forståelse for at messen kan oppleves som noe annerledes enn tidligere, men gleder oss stort til å inspirere med nyheter, ekspertise og gode messetilbud på en trygg arena.

Velkommen til TravelXpo!